Prodej-autohifi.cz - prodejce autohifi

kontakt: Prodej-autohifi.cz, Ing. Milan Rychtr, Cítolibská 2550, Louny, 440 01, ČR
Tel.: 774 456 146

 

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení
Tento Nákupní řád blíže upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující objednávkou potvrzuje, že akceptuje tento Nákupní řád. Jím se řídí vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího, je tedy závazný pro obě smluvní strany. Tento Řád platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky. Pokud jde o vztahy tímto Nákupním řádem neupravené, odkazuje se na ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

II. Smluvní strany
Smluvní stranou uzavírané kupní smlouvy je firma Prodej-autohifi.cz (dále jen "prodávající") na straně jedné a osoba, která prostřednictvím internetu, popř. jiným, níže uvedeným způsobem, učiní prodávajícímu závaznou objednávku na koupi prodávajícím nabízeného zboží, na straně druhé.

III. Předmět kupní smlouvy
Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce kupujícího. Specifikace předmětu smlouvy uváděné na internetových stránkách prodávajícího vychází z údajů poskytnutých výrobcem a je tedy nezávazná. Prodávající se zavazuje, že předmět smlouvy dodá ve stavu vyhovujícím právním předpisům platným v České republice v době expedice zboží.

IV. Cena zboží
Cena zboží se řídí platným ceníkem firmy Prodej-autohifi.cz (DPH je již zahrnuta v ceně zboží). Pokud dojde k objednávce zboží vysoké hodnoty, popř. zboží s delší objednací lhůtou, je nutné, aby kupující uhradil zálohu na zboží, jejíž výše bude stanovena na základě jeho dohody s prodávajícím. Pokud kupující objedná větší množství zboží, poskytne mu prodávající po dohodě slevu stanovenou procentuální částkou z celkové ceny tohoto zboží. Prodávající si pro případ velkých výkyvů v kurzu české koruny, v míře inflace nebo v dodavatelských podmínkách výrobců nebo obchodníků s daným zbožím, popř. při změně cen účtované Českou poštou, s.p. za službu Obchodní balík vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, o čemž kupujícího bez zbytečného odkladu uvědomí na kontaktu uvedeném v objednávce. Při opakovaném nákupu většího množství zboží je možná dohoda s prodávajícím o úhradě objednaného zboží na základě vystavené faktury (tím odpadají náklady na dobírku).

V. Objednací a dodací podmínky
Kupující si může zboží objednat:
a) prostřednictvím internetu na webových stránkách firmy Prodej-autohifi.cz
b) písemně, na adresu firmy
c) e-mailem
d) telefonicky

Objednávka učiněná kupujícím je závazná do okamžiku jejího přijetí, popř. nepřijetí prodávajícím po dobu stanovenou k dodání zboží. Podmínkou platnosti objednávky učiněné prostřednictvím internetu je vyplnění všech jejích předepsaných náležitostí (bod V. a)). V případě ostatních způsobů objednání zboží jsou předepsané náležitosti těchto objednávek (bod V. b)-d)), jejichž uvedení je podmínkou platnosti objednávky, shodné jako u bodu V. a). K uzavření kupní smlouvy není vyžadováno potvrzení objednávky prodávajícím. V případě objednávky zboží většího množství nebo větší hodnoty je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího písemné potvrzení jeho objednávky. Pokud to kupující odmítne, má prodávající právo od smlouvy odstoupit.

Způsoby dodání zboží
Místem plnění je vždy místo podnikání prodávajícího. Kupující si může zboží vyzvednout na adrese firmy Prodej-autohifi.cz. V tomto případě je však nutné na to při objednávce prodávajícího upozornit, jinak bude zboží automaticky odesláno prostřednictvím České pošty, s.p. na adresu, kterou uvede v objednávce. Pokud si kupující zvolí způsob vyzvednutí zboží přímo na adrese firmy Prodej-autohifi.cz a do 5 dnů ode dne, kdy mu prodávající na jím uvedeném kontaktu sdělí, že je možné zboží si vyzvednout si toto zboží nevyzvedne, vyhrazuje si prodávající právo odstoupit od smlouvy a kupující je zároveň povinen zaplatit prodávajícímu penále ve výši 10% z ceny objednaného zboží.
V případě dodání zboží prostřednictvím České pošty, s.p. je kupující povinen kromě kupní ceny ještě zaplatit poštovné ve výši 100,- Kč pokud bude doručováno do České republiky, respektive 240,- Kč pokud bude doručováno do Slovenské republiky. Při objednání zboží v hodnotě vyšší než 10.000,- Kč včetně DPH prodávající zasílá zboží na své náklady. Balné je poskytováno prodávajícím zdarma vždy.
Standardní doba dodání činí 3 pracovní dny ode dne následujícího po dni, kdy bylo zboží objednáno, nejpozději jeden týden, pokud jde o zboží, které má prodávající na skladě. U ostatního zboží, resp. v případě nemožnosti dodat zboží v této lhůtě, kontaktuje prodejce kupujícího a na základě dohody s ním je stanovena delší lhůta pro dodání zboží nebo je objednávka nadále oběma stranami považována za zrušenou.
Kupující je povinen řádně si zboží při převzetí prohlédnout. Pokud by byl obal přepravovaného balíku poškozen, doporučuje prodávající převzetí tohoto balíku odmítnout. Podpisem dodacího listu České pošty totiž kupující potvrzuje, že zásilku převzal neporušenou. Po převzetí je kupující povinen bez zbytečného odkladu prověřit funkčnost a případně vady dodaného zboží. Okamžikem převzetí se rozumí i okamžik převzetí zboží jinou osobou než kupujícím.
Objednání zboží je zcela závazné. V případě jeho nepřevzetí bude prodávající fakturovat kupujícímu storno poplatek ve výši 20% z celkové ceny objednávky.

VI. Záruční podmínky
Na námi dodávané zboží se vztahuje záruční lhůta dle občanského zákoníku, není-li v daňovém dokladu (dále používám pojem "faktura") stanoveno jinak. Faktura zároveň slouží jako dodací list, délka záruční doby bude na ní prodejcem uvedena. Tato lhůta začíná běžet ode dne vystavení faktury. Reklamace se uplatňuje zasláním zboží na naši adresu nebo osobně, po předchozí dohodě s prodávajícím, na naší adrese. Náklady na přepravu reklamovaného zboží k prodávajícímu, popř. do servisního střediska nese kupující. Při uplatnění záruční reklamace je kupující zároveň povinen uvést co nejpodrobněji, v čem vada zboží spočívá, jak se projevuje atd. K reklamaci je nutno vždy připojit fakturu a reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní. Náklady spojené s odesláním reklamovaného zboží zpět kupujícímu hradí v případě oprávněné reklamace prodávající. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené manipulací se zbožím v rozporu s jeho účelem nebo návodem k použití, popř. uživatelskou příručkou, používáním zboží v prostředí, které neodpovídá podmínkám použití uvedeným v návodu nebo uživatelské příručce, opotřebením, mechanickým poškozením, nadměrným zatěžováním a vnějšími vlivy a okolnostmi, které prodávající nemohl nijak ovlivnit. V případě neoprávněné reklamace firma Prodej-autohifi.cz účtuje kupujícímu náklady, které jí s jejím vyřízením vznikly (práce servisního technika, pošta, aj.). Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné nebo neopravitelné zboží dle vlastního uvážení dobropisem nebo výměnou za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi, a to od stejného nebo jiného výrobce. Při výměně zboží se běh záruční doby neobnovuje ani neprodlužuje. Při případném vystavení dobropisu se do ceny zboží může promítnout jeho aktuální tržní cena.

VII. Poučení
V souladu s § 53 odst. 4 písm. f) občanského zákoníku poučuje prodejce tímto kupujícího o jeho možnosti od kupní smlouvy odstoupit. Podle odst. 6 téhož ustanovení "má spotřebitel právo odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění".

Kategorie výrobků

Provozovatel

Ing. Milan Rychtr
Tel.: 774 456 146
ICQ: 161-053-657 ICQ status

infozavinacprodej-autohifi.cz

Máte-li libovolný dotaz neváhejte nás kontaktovat.

Mailing list

Chci být průběžně informován(a) o aktualitách eshopu.